Strona główna
  O nas
  nowości
  Aby każdy człowiek w Beskidach był bezpieczny
  Informacja prasowa
  projekt "Śmigłowiec dla Beskidów"
  Założenia i cele
  uzasadnienie medyczne
  statut stowarzyszenia
  Założyciele
  Zarząd
  Ratownictwo lotnicze
  Emergency phone
  Braliśmy udział
  Galeria
  Sponsorzy
  Linki
  Kontakt
Co myślisz
o ratownictwie lotniczym ?
:: nie potrzebne
:: potrzebne
:: bardzo potrzebne
:: zbyteczne
:: nie mam zdania

Pokaż artykuły w tej kategorii

Statut Stowarzyszenia Lotnictwa Ratowniczego w Beskidach


STATUT
STOWARZYSZENIA LOTNICTWA RATOWNICZEGO
W BESKIDACH

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Stowarzyszenie Lotnictwa Ratowniczego w Beskidach jest stowarzyszeniem dobrowolnym, samodzielnie określającym swoje cele, program działania i struktury organizacyjne.
2. Stowarzyszenia Lotnictwa Ratowniczego w Beskidach, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i innych odnośnych regulacji prawa polskiego.

§ 2
Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Bielsko-Biała.

§ 4
Działalność Stowarzyszenia bazuje na społecznej pracy swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw jak i indywidualnych spraw swoich członków Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać prowadzenie spraw innym stosownym instytucjom, osobom fizyczny i prawnym.

§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych lub międzynarodowych instytucji, stowarzyszeń lub fundacji o tych samych lub podobnych celach i charakterze działania.


ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 6


Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz stworzenia struktur i zapewnienie trwałego funkcjonowania ratownictwa lotniczego na terenie Beskidów . Stowarzyszenie będzie działać na rzecz zapewnienia efektywnego ratownictwa i transportu lotniczego na terenach górskich w odniesieniu do poszkodowanych w wypadkach w górach ,na drogach , w odniesieniu do nagłych zachorowań w trudnodostępnych miejscach, w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych. Stowarzyszenie działać będzie na rzecz optymalizacji obecnie funkcjonującej struktury, która nie zapewnia możliwości niesienia pomocy w terenach i sytuacjach trudnych, gdyż obecne struktury nie są zdolne do objęcia swoim zasięgiem tych terenów ani odpowiednio przystosowane pod względem umiejętności , znajomości lokalnych warunków oraz wyposażenia w sprzęt.
Beneficjentem działalności Stowarzyszenia będą lokalne społeczności i osoby odwiedzające te tereny a także przedsiębiorcy czerpiący dochody z turystyki i rekreacji właściciele hoteli, wyciągów i szkół narciarskich oraz turyści. Poprzez zapewnianie ratownictwa lotniczego dążyć się będzie do poprawy się jakości życia i bezpieczeństwa na objętych nim obszarach. W wyniku tego będzie się stymulować konkurencyjność Beskidów jako terenu do uprawiania rekreacji i turystyki a w konsekwencji wzrostu zamożności mieszkańców obszaru. Celem Stowarzyszenia jest także koordynacji wielu skomplikowanych elementów, w tym inicjatyw organizacyjnych na rzecz ratownictwa lotniczego jako działalności wymagającej sprawnie działających i trwale funkcjonujących struktur.

§ 7

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje przez:

1.Tworzenie rozwiązań organizacyjnych prawnych i finansowych.
2.Integracja, informowanie i przekonywanie władz, samorządów i lokalnych społeczności.
3.Integracja środowisk, organizacji i instytucji zainteresowanych funkcjonowaniem ratownictwa lotniczego w Beskidach.
4.Działania na rzecz finansowania ratownictwa lotniczego przez pozyskiwanie funduszy państwowych, pomocowych, samorządowych, prywatnych oraz sponsoring indywidualny i instytucjonalny.
5.Współdziałanie i koordynacja działań pomiędzy instytucjami działającymi w systemie ratownictwa/ Zakłady Opieki Zdrowotnej, GOPR, Policja, Straż Pożarna.
6.Współpraca z pokrewnymi krajowymi i zagranicznymi instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami.
7.Rozwijanie działalności informacyjnej, edukacyjnej, szkolenia.

§ 8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany lub wykorzystywany na rzecz członków Stowarzyszenia na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą jego członkowie lub pracownicy czy osoby im bliskie na szczególnych zasadach. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań swoich członków czy pracowników lub osób im bliskich.


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych,
2. Członków wspierających,
3. Członków honorowych.


§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel RP mający pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być polska lub zagraniczna osoba fizyczna czy prawna wspierająca w sposób trwały, finansowo, rzeczowo czy materialnie, działalność Stowarzyszenia.
3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać polska lub zagraniczna osoba fizyczna czy prawna szczególnie zasłużona w propagowaniu i realizowaniu celów Stowarzyszenia.

§ 11

1. Członkostwo zwyczajne i wspierające nabywa się na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia, po złożeniu przez zainteresowanych pisemnej deklaracji członkowskiej z dołączonymi pisemnymi rekomendacjami dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 12

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo uczestnictwa we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia, składania wniosków do władz Stowarzyszenia a także czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Członkowie wspierający Stowarzyszenia mają prawo uczestnictwa we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia oraz składania wniosków do władz Stowarzyszenia. W przypadku gdy członkiem wspierający jest osoba prawna, w działalności Stowarzyszenia reprezentowana ona jest przez wyznaczone przez odpowiednie władzę osobę lub osoby fizyczne.
3. Członkowie honorowi mają prawo uczestnictwa we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia oraz składania wniosków do władz Stowarzyszenia. W przypadku gdy członkiem honorowy jest osoba prawna, w działalności Stowarzyszenia reprezentowana ona jest przez wyznaczone przez odpowiednie władzę osobę lub osoby fizyczne.

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:

1. Godnego i aktywnego uczestnictwa w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
2. Przestrzegani statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. Członkowie zwyczajni zobowiązani są ponadto do regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości i terminach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 14

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Zarządu.
2. Wykluczenia uchwałą Zarządu na skutek:
- nieprzestrzegania statutu, regulaminów wewnętrznych lub uchwał,
- nieopłacenia składek członkowskich co najmniej przez rok,
- skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.

§ 15

Od uchwały Zarządu o wykluczeniu z członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie takie winno nastąpić w terminie do 6 tygodni od dnia doręczenia uchwały.


ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd Stowarzyszenia,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 17

1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym.
2. Ustępujący członkowie władz Stowarzyszenia mogą ubiegać się o pełnienie funkcji we władzach w kolejnych kadencjach.
3. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.
4. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu osobowego, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

1. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

§ 18

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się corocznie a Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze co 3 lata.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na mocy uchwały Zarządu, lub na żądanie Komisji Rewizyjnej czy pisemny wniosek 1/3 członków (delegatów) Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd najpóźniej w terminie trzech miesięcy od daty otrzymania wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem zwołania Zebrania.
6. Członkowie zwyczajni mają prawo uczestniczyć w Zebraniach osobiście lub poprzez pisemnie upoważnionego pełnomocnika. Członkowie wspierający i honorowi będący osobami prawnymi mają prawo uczestniczyć w Zebraniach poprzez wyznaczonych swoich pełnomocników.
7. Walne Zebranie ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W drugim terminie, to jest w tym samym dniu po upływie 30 minut bez względu na liczbę obecnych.

§ 19

W przypadku przekroczenia przez Stowarzyszenie liczby 200 członków Walne Zebranie staje się Walnym Zebraniem Delegatów wybranych, w liczbie 1 delegat na 15 członków biorących udział w zebraniu grup wyborczych, na zebraniach grup członkowskich. Przepisy § 18 p. 6 stosuje się odpowiednio. W takim przypadku tylko delegaci będący członkami zwyczajnymi mają czynne i bierne prawo wyborcze, a mandat delegata trwa do wyboru delegatów na następne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. Określanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Na wniosek Komisji Rewizyjnej podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4. Wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia.
5. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania oraz rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
6. Zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
7. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu.
8. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
9. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia.

2. ZARZĄD

§ 21

1. Całokształtem działalności Stowarzyszenia kieruje Zarząd. Reprezentuje on Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków (Delegatów). W swojej działalności Zarząd związany jest statutem i regulaminami Stowarzyszenia oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków.
2. Zarząd składa się z 3 członków; Prezesa, Zastępcy Prezesa i Skarbnika.
3. Nie może być członkiem Zarządu osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu w trakcie kadencji skład Zarządu będzie uzupełniony z listy kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów na ostatnim Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Stowarzyszenia. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków Zarządu nie może być większa niż 1.
5. W przedmiocie praw i zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na miesiąc.
7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch jego członków.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia.
2. Uchwalanie okresowych planów działalności programowej i finansowej.
3. Zatwierdzanie bilansu i sprawozdań finansowych Stowarzyszenia.
4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu majątku nieruchomego przez Stowarzyszenie.
6. Zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych.
7. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.

3. KOMISJA REWIZYJNA

§ 23

1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, członek Zarządu czy pracownik Stowarzyszenia lub osoba im bliska.
4. W stosunku do Komisji Rewizyjnej przepisy § 21 p. 4, 5 i 7 Statutu stosuje się odpowiednio.
5. Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.
6. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z żądaniem wyjaśnień i z wnioskami wynikającymi ze swoich kontroli.
7. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swojej działalności i odpowiednio za okres swojej kadencji.
8. Komisja Rewizyjna składa wnioski Walnemu Zebraniu w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi.
9. Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania musi zapaść w pełnym składzie Komisji.

§ 24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, w szczególności zgodność jego działania z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnych Zebrań i Zarządu.
2. Kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
3. Działanie w imieniu Stowarzyszenia w stosunkach cywilno-prawnych z członkami Zarządu.


ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 25

1. Majątek Stowarzyszenie stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na dochody Stowarzyszenia składają się:
a) Składki członkowskie i środki ze stałej pomocy finansowej i rzeczowej,
b) Dotacje, subwencje, darowizny, spadki, zapisy,
c) Dochody z majątku Stowarzyszenie,
d) Dochody z ofiarności publicznej i nawiązek zasądzonych na rzecz Stowarzyszenia przez Sądy.
3. Zasady gospodarki finansowej ustala Zarząd przy udziale Komisji Rewizyjnej.


ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU

§ 26

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Stowarzyszenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.


ROZDZIAŁ VIII
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 27

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Stowarzyszenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmuje równocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku stowarzyszenia na rzecz wskazanej instytucji o celach działania zbieżnych z celami Stowarzyszenia.

Statut niniejszy został przyjęty na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia w dniu 08.11.2004, zgodnie z Uchwałą nr 2 zebrania.
STRONA GŁÓWNA  ::  ŚMIGŁOWIEC DLA BESKIDÓW   ::   STATUT  ::  UZASADNIENIE MEDYCZNE  ::   SPONSORZY  ::  KONTAKT

Copyright © 2005 Stowarzyszenie lotnictwa ratowniczego w Beskidach